Opdrachten mogelijke werkgroepen Dorpsontwikkelplan Koowijk

Beste inwoners van Kootwijk.

Nu het DOP is vastgesteld en gepresenteerd aan de gemeente is de volgende stap om de plannen te realiseren.

Omdat je niet alles tegelijk kunt doen, heeft het bestuur van Kootwijk Vooruit van de thema’s die de bewoners de hoogste prioriteit hebben gegeven telkens twee ideeën opgepakt.

Om deze tot uitvoering te brengen is het nodig dat mensen zich actief gaan inzetten voor zo’n idee/plan. Bij elk idee moet een aantal mensen in een werkgroep actief worden, om het idee te vertalen in actie.

Het bestuur van Kootwijk Vooruit heeft de opdracht om dit te organiseren en in goede banen te leiden. dat doen we als volgt:

 • Er zijn zes ideeën uitgewerkt in concrete opdrachten. de bedoeling van een opdracht is om geeft concrete handvatten te biede om aan de slag te gaan. Deze opdracht kan uiteraard worden besproken en aangepast in goed overleg tussen bestuur en de werkgroep. Voor het bestuur is het belangrijkste ankerpunt of de opdracht aansluit bij het DOP.
 • Iedereen kan zich aanmelden voor een werkgroep. Dat doen we door deze brief te verspreiden samen met de nieuwsbrief van Kootwijk Vooruit.
 • Er wordt met een werkgroep gestart als zich voldoende mensen hebben gemeld. We denken dat er minimaal vijf mensen zich moeten aanmelden voor een werkgroep. Maar ook een kleinere groep kan aan het werk gaan, op voorwaarde dat de leden van die werkgroep het zien zitten
 • Er wordt door het bestuur geen tijdlimiet gesteld voor de werkgroepen. De werkgroepen bepalen zelf in welk tempo ze willen en kunnen werken: het blijft vrijwilligerswerk. Het is wel zo dat als er geen enkele voortgang wordt geboekt, het verstandiger is om de werkgroep op te schorten tot een beter moment;
 • In de ledenvergaderingen van Kootwijk Vooruit zal steeds aan de werkgroepen de gelegenheid worden geboden om terug te koppelen aan de bewoners over de stand van zaken, en omgekeerd kunnen deze ook vragen stellen. Dit deel van de ledenvergadering zal altijd open zijn voor niet-leden van Kootwijk Vooruit;
 • Voor elke werkgroep is er een lid van het bestuur van Kootwijk Vooruit aanspreekpunt om eventueel zaken te overleggen
 • Het kan zijn dat er bewoners zijn die met een ander thema aan de gang willen als de genoemde zes. Als daar voldoende animo voor is zal het bestuur van Kootwijk een opdracht formuleren voor deze werkgroep

De zes werkgroepen

Verkeer

Werkgroep overlast (samen met de gemeente)

 1. Inventariseer de mogelijkheden om overlastgevend verkeer door Kootwijk te beperken;
 2. Onderzoek welke randvoorwaarden daarvoor noodzakelijk zijn;
 3. Maak een plan om kansrijke maatregelen voor elkaar te krijgen.

Werkgroep Parkeren (samen met de gemeente en de horeca-ondernemers)

 1. Ontwikkel ideeën om het gebruik van bestaande parkeervoorzieningen beter te gebruiken
 2. Inventariseer de mogelijkheden om extra parkeervoorzieningen te realiseren, daar waar dat het meest noodzakelijk is (en onderzoek de haalbaarheid hiervan)
 3. Maak op basis van deze ideeën een duurzaam parkeerplan voor Kootwijk (kern en buitengebied), waarin het parkeerprobleem structureel wordt aangepakt.

Recreatie, ondernemen en toerisme

Werkgroep paarden (samen met plaatselijke ondernemers)

 1. Onderzoek de mogelijkheden om Kootwijk voor paardenliefhebbers een aantrekkelijke plek te maken om te wonen, verblijven en recreëren;
 2. Onderzoek wat er voor nodig is om draagvlak voor deze ideeën te creëren bij de overige bewoners
 3. Maak op basis hiervan een plan en presenteer dit aan de bewoners van Kootwijk.

Werkgroep recreatiefaciliteiten (samen met plaatselijke ondernemers)

 1. Onderzoek de mogelijkheden om de huidige faciliteiten om te recreëren te verbeteren en eventueel uit te breiden (Fiets-, MTB-, wandelroutes, klompenpaden, bewegwijzering, routes, zitbankjes);
 2. Onderzoek de randvoorwaarden en kijk wat haalbaar is;
 3. Maak een realistisch plan en presenteer dit aan de bewoners en ondernemers van van Kootwijk.

Wonen en Bouwen

Werkgroep Visie Bouwstijl

Fase 1

 1. Onderzoek of er een gezamenlijke visie kan worden ontwikkeld over de bouwstijl van nieuwe woningen in Kootwijk.
 2. Onderzoek of het zin heeft om dit te doen: kan zo’n visie daadwerkelijk leiden tot aanwijzingen van de gemeente?

Fase 2 (alleen als de twee opdrachten van de eerste fase tot een positief resultaat hebben geleid)

 1. Formuleer de kernpunten van die gezamenlijke visie, onderzoek het draagvlak voor deze visie (en pas deze zonodig aan);
 2. Presenteer de uiteindelijke kernpunten aan de bewoners van Kootwijk en de gemeente Barneveld.

Werkgroep herontwikkeling Brink (samen met ondernemers, gemeente, evt. ontwikkelaars)

Fase 1

 1. Inventariseer de wensen en mogelijkheden om de Brink verder te ontwikkelen
 2. Onderzoek de haalbaarheid en de wenselijkheid van deze ideeën
 3. Ontwikkel een eerste concept van een mogelijke herinrichting van de Brink en presenteer dit aan alle stakeholders

Indien fase 1 met een levensvatbaar initiatief wordt afgerond wordt er gekeken hoe we dat kunnen realiseren.

Iedereen kan zich aanmelden voor een werkgroep door voor 1 april een mail te sturen aan info@kootwijkvooruit.nl: Geef daarin duidelijk aan voor welke werkgroep u zich wil inzetten. Er zullen (waar dat al kan) in overleg bijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen die zich hebben aangemeld

Op de ledenvergadering van 25 april zullen we bekendmaken welke werkgroepen er van start zullen gaan.

Is er een thema waar u mee aan de slag wilt dat hier niet is uitgewerkt? Geef dat aan via info@kootwijkvooruit.nl. Het moet wel een thema zijn dat in het DOP is vermeld!

19-02-20 Opdrachten mogelijke werkgroepen Dorpsontwikkelplan Koowijk